מיסוי חברה נשלטת זרה
מיסוי חברה נשלטת זרה

על מנת להתמודד עם חששות של רשויות המס בישראל מפני "בריחת" מס על הכנסות שמפיקים תושבי ישראל מהשקעות פאסיביות בחוץ-לארץ, בשנת 2003 נכנסו לתוקף הוראות לפקודת מס הכנסה בסגנון חוקי ה- Controlled Foreign Corporations, אשר חוקקו במרבית מדינות העולם המערבי. על כן, בישראל כיום קיים סעיף בפקודת מס הכנסה אשר מסדיר את מיסויה של חברה נשלטת זרה (חנ"ז). הוראות אלו נועדו למנוע מצבים בהם הכנסות פאסיביות בחוץ-לארץ של תושבי ישראל, המופקות באמצעות תאגיד תושב-חוץ, אינן נתונות למס בישראל עד שלב חלוקת רווחיהן לבעלי שליטה תושבי ישראל. לשם כך ובכדי למנוע תכנוני מס (בין היתר, באמצעות הקמת תאגיד תושב מדינת אמנה אשר רווחיו עשויים להיות מחוץ לרשת המס של ישראל אילולא הוראות סעיף זה) הוראות חנ"ז פועלות "להרים מסך" – בנסיבות המפורטות בפקודה. הוראות אלו מורות על חיובם במס של בעלי שליטה תושבי ישראל בתאגיד כאמור ולחייבם במס בשנה השוטפת בגין חלקם בהכנסות הפאסיביות (deemed dividend).


לנוכח מורכבות הוראות החנ"ז והחשיפה לחבויות מס רחבות מעבר לציפיות המשקיעים הישראלים בחברה כאמור, רצוי לבחון את השלכותיהן של ההשקעות המתוכננות בשלב מוקדם ככל הניתן ואף בטרם ביצוע ההשקעה.

שירותי המשרד כוללים:

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ מקצועי. כל מקרה דורש בחינה של כל העובדות הרלוונטיות לגופן והדין הקובע במועדים הרלוונטיים.